Този курс надгражда основния, като дава по-задълбочени знания. Разглеждат се още 40 етерични масла и 15 хидролати, разширяват се и темите за безопасността и съчетаването на маслата.

Очаквайте подробната програма на курса.